Logger Script

สถาบันศัลยกรรมเพื่อความงาม FRESH รูปก่อนหลัง
การศัลยกรรมใบหน้า > ยกกระชับและลดเลือนริ้วรอย > ริ้วรอยที่คอ



BEFORE & AFTER


การศัลยกรรมใบหน้า
ยกกระชับและลดเลือนริ้วรอย

ยกกระชับและลดเลือนริ้วรอย
เต็มใบหน้า

ยกกระชับและลดเลือนริ้วรอย
คางรูปตัววี


ยกกระชับและลดเลือนริ้วรอย
ริ้วรอยที่คอ











การศัลยกรรมใบหน้า
ยกกระชับและลดเลือนริ้วรอย

ริ้วรอยที่คอ



เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น

LINE ID
@fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์


Line ID @fresh.th

ปรึกษาทางออนไลน์