Logger Script

Vaudrai การทำศัลยกรรมหน้าอกที่ FRESH นั้น


 ใช้อวัยวะเทียมที่มีขนาดเหมาะสมกับช่องว่างในหน้าอกของลูกค้า, จากนั้นด้านบนก็จะปลูกถ่ายไขมันของตัวลูกค้าเอง 
เป็นการศัลยกรรมที่เหมาะมากสำหรับผู้ที่มีหน้าอกแบนหรือเล็กคุณสามารถได้รับทรวงอกที่ใหญ่ตามต้องการ

และมีความนุ่มนวลเป็นธรรมชาติอีกด้วยสำหรับกรณีที่หน้าอกแบนราบไม่มีความนุ่มนิ่มเลยนั้น

สามารถใช้อวัยวะเทียมไดซึ่งเป็นอวัยวะเทียมที่มีลักษณะพิเศษที่มีน้ำหนักและความนุ่มนิ่มเหมื

อนธรรมชาติการศัลยกรรมทรวงอก Vaudrai นั้นก็เลยสร้างวอลุ่มที่ใหญ่ และความนุ่มนิ่มได้ด้วย


 • POINT 1
  วอลุ่มที่สมบูรณ์แบบ
  สร้างทรวงอกที่สมบูรณ์แบบแ
  ละเป็นธรรมชาติด้วยการนำใช้อวัย
  วะเทียมที่มีรูปร่างเข้ากับตัวลู
  กค้าเองรวมถึงการปลูกถ่
  ายไขมันเพิ่มเติม
 • POINT 2
  สัมผัสที่นุ่มนิ่ม
  ด้วยการปลูกถ่ายเซลล์
  ไขมันของตัวเองจะไม่มีการร
  ะคายของสิ่งแปลกปลอม
  และทำให้ได้สัมผัสที่นุ่มนิ่มมีข
  นาดใหญ่เป็นธรรมชาติ
 • POINT 3
  กระดูกทรวงอก
  ที่เป็นธรรมชาต

  สร้างเส้นทรงของทรวงอกที่เป็นธรรม
  ชาติด้วยการปลูกถ่ายไขมันบริเว
  ณกระดูกทรวงอกและเพิ่ม
  ขนาดอกด้วยการใช้อวั
  ยวะเทียม
 • POINT 4
  ไซส์ที่ปรับให้เข้า
  สามารถเลือกไซส์ที่ต้อ
  งการได้โดยใช้การปลูกถ่าย
  ไขมันของตัวเอง
  ไม่ต้องใช้อวัยวะเที
  ยมขนาดใหญ่เกินค
  วามจำเป็น