Logger Script

 การประสานระหว่างประสบการณือันยาวนานและทักษะอันเป็นเลิศ 

การเกิดหินปูน/ถุงน้ำ
การรักษาอาการข้างเคียงFRESH การรักษาหินปูน
กำจัดหินปูและรักษาค
วามมีน้ำมีนวลไว้เสมอ

 หลังจากได้รับการปลูกถ่ายไขมันแล้ว ถ้าเกิดสัมผัสแล้วพบว่ามีลักษณะ 
 แข็